praca tymczasowa

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy


Zarejestruj cv
Edytuj swoje cv

Jestem PRACODAWCĄ

zaloguj się

Login

Hasło

Zapomniałem hasła

Zarejestruj firmę!
Kontakt z konsultantem
Strona główna » Przewodnik » Prawo pracy

Kodeks Pracy

Dział pierwszy- Przepisy ogólne

Wersja PDF

Rozdział I - Przepisy wstępne

Rozdział II - Podstawowe zasady prawa pracy

Rozdział IIa - Równe traktowanie w zatrudnieniu

Rozdział IIb - Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

Rozdział III - Skreślony

 

Dział drugi - Stosunek pracy

Wersja PDF

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Umowa o pracę

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę

Oddział 2 - Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 4 - Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prace przez pracodawcę.

Oddział 5 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6 - Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6a - Uprawnienia pracodawce w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 7 - Wygaśnięcie umowy o pracę

Rozdział IIa - Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej

Rozdział III - Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

Oddział 1 - Stosunek pracy na podstawie powołania

Oddział 2 - Stosunek pracy na podstawie wyboru

Oddział 3 - Stosunek pracy na podstawie mianowania

Oddział 4 - Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

 

Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Wersja PDF

Rozdział I - Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

Rozdział Ia - Wynagrodzenie za pracę

Rozdział II - Ochrona wynagrodzenia za pracę

Rozdział III - Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Rozdział IIIa - Odprawa rentowa lub emerytalna

Rozdział IV - Odprawa pośmiertna

 

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika

Wersja PDF

Rozdział I - Obowiązaki pracodawcy

Rozdział II - Obowiązki pracownika

Rozdział IIa - Zakaz konkurencji

Rozdział III - Kwalifikacje zawodowe pracowników

Rozdział IV - Regulamin pracy

Rozdział V - Nagrody i wyróznienia

Rozdział VI - Odpowiedzialność porządkowa pracowników


Dział piąty - odpowiedzialność materialna pracowników

Wersja PDF

Rozdział I - Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Rozdział II - Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

 

Dział szósty - Czas pracy

Wersja PDF

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Normy i ogólny wymiar czasu pracy

Rozdział III - Okresy odpoczynku

Rozdział IV - Systemy i rozkłady czasu pracy

Rozdział V - Praca w godzinach nadliczbowych

Rozdział VI - Praca w porze nocnej

Rozdział VII - Praca w niedziele i świętaDział siódmy - Urlopy pracownicze

Wersja PDF

Rozdział I - Urlopy wypoczynkowe

Rozdział II - Urlopy bezpłatneDział ósmy - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Wersja PDFDział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych

Wersja PDF

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Rozdział III - Dokształcanie

Rozdział IIIa - Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

Rozdział IV - Szczególna ochrona zdrowia

Rozdział V - Urlopy wypoczynkowe

Rozdział VI - Rzemieślnicze przygotowanie zawod

 

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja PDF

Rozdział I - Podstawowe obowiązki pracodawcy

Rozdział II - Prawa i obowiązki pracownika

Rozdział III - Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 
Rozdział IV - Maszyny i inne urządzenia techniczne
 
Rozdział V - Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególniezagrożenie dla zdrowia lub życia

Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

Rozdział VII - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Rozdział VIII - Szkolenie

Rozdział IX - Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Rozdział X - Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XI - Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XII - Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

Rozdział XIII - Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy


Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy

Wersja PDF

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

Rozdział III - Zakładowy układ zbiorowy pracyDział dwunasty - Rozpatrywanie sporów i roszczenia ze stosunku pracy

Wersja PDF

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Postępowanie pojednawcze

Rozdział III - Sądy pracyDział trzynasty - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Wersja PDF

Rozdział I - Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Rozdział II - skreślonyDział czternasty - Przedawnienie roszczeń

Wersja PDF


Dział piętnasty - Przepisy końcowe

Wersja PDF