Pilnie poszukiwani

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy

Strona główna » Praca za granicą » Bezpieczny wyjazd do pracy

WYJAZDY W RAMACH UMÓW MIĘDZYRZĄDOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy na wyjazd do pracy za granicą potrzebne jest zezwolenie?

Polacy, w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą podejmować pracę u zagranicznych pracodawców na zasadach obowiązujących w kraju zatrudnienia, na podstawie indywidualnych umów zawieranych bezpośrednio z pracodawcami zagranicznymi bądź zawieranych za pośrednictwem upoważnionych organizacji lub instytucji. Podejmując w ten sposób pracę mają pełną swobodę wyboru pracodawcy i nie mają też jakichkolwiek obowiązków w stosunku do polskich urzędów czy instytucji.
Obywatele polscy mogą również podejmować pracę za granicą na podstawie umów międzyrządowych o wzajemnym zatrudnieniu obywateli.

Czy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej ułatwiło podejmowanie pracy za granicą?


Po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej jedynie trzy kraje starej UE zdecydowały się na otwarcie swojego rynku pracy dla naszych obywateli. Są to Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja, natomiast w celu podjęcia pracy w pozostałych państwach starej UE w dalszym ciągu wymagane jest posiadanie odpowiedniego pozwolenia na pracę.

Przez jaki okres obywatele Polscy podejmujący pracę w innych krajach należących do Unii Europejskiej będą musieli ubiegać się o pozwolenie na pracę?

Większość krajów należących do Unii Europejskiej przed jej rozszerzeniem 1 maja 2004 roku zdecydowało się na wprowadzenie ochrony swojego rynku pracy z obawy przed niekontrolowanym napływem naszych obywateli na tamtejszy rynek pracy i jego destabilizacją. Ochrona ta została wprowadzona w formie tzw. okresów przejściowych w trakcie których osoby pragnące podjąć pracę w starych krajach UE muszą posiadać zezwolenie na pracę. Wspomniane okresy przejściowe wynoszą 2 lata w przypadku takich krajów jak: Francja, Holandia, Luksemburg, Portugalia, Finlandia, Włochy, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Belgia. Jedynie Republika Federalna Niemiec i Austria zdecydowały się na wprowadzenie dłuższego 7 letniego okresu przejściowego.Warto podkreślić, iż w czasie obowiązywania okresów przejściowych można podejmować w tych krajach również pracę w oparciu o wspomniane umowy bilateralne.


Z jakimi krajami Polska zawarła umowy międzyrządowe o wzajemnym zatrudnieniu obywateli i kto się zajmuje realizacją tych umów?

Realizacją umów w sprawie wzajemnego zatrudnienia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych i językowych, stażów zawodowych oraz zatrudnienia sezonowego zajmuje się Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Aktualnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje umowy międzyrządowe z Republiką Federalną Niemiec, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Hiszpanią oraz wyspą Jersey. Wspomniany Departament współpracuje z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za pośrednictwo pracy w tych krajach skąd otrzymuje oferty pracy i przekazuje je do wojewódzkich urzędów pracy. Ponadto są one umieszczane na stronie www.psz.praca.gov.pl. Na stronie tej oprócz ofert pracy można również znaleźć informacje na temat zasad i procedur związanych z podejmowaniem pracy w oparciu o umowy bilateralne. Znajdują się tam również formularze zgłoszeniowe do ściągnięcia .

Czy osoby podejmujące pracę za granicą w oparciu o umowę bilateralną muszę mieć własnego pracodawcę?

Nie. Aby podjąć pracę na podstawie umowy międzyrządowej kandydat nie musi spełniać tego warunku. W przypadku, gdy osoba nie posiada wcześniej pracodawcy może skorzystać z ofert do pracy za granicą znajdujących się na naszej stronie internetowej bądź wziąć udział w naborach i rozmowach kwalifikacyjnych organizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi.

Czy w celu podjęcia pracy sezonowej w krajach UE potrzebna jest wiza?

Nie, od 1 maja 2004 roku nie jest wymagana wiza z prawem do pracy przez wyjeżdżających do pracy sezonowej. Natomiast warunek ten został utrzymany w stosunku do osób zatrudnionych w okresie ponad 3 miesiące. W ich przypadku po przybyciu na miejsce należy wystąpić o pozwolenie na pobyt.

Jak dochodzić swoich praw w przypadku gdy pracodawca nie dotrzymał warunków umowy?


Należy podkreślić, iż spory wynikające ze stosunków pracy zawartych z pracodawcą zagranicznym rozstrzygają sądy pracy kraju przyjmującego. Ponadto brak jest regulacji prawnych określających zasady rozpatrywania skarg na pracodawców zagranicznych. W sytuacji, gdy wpłynie skarga od obywatela polskiego, który uważa, że został oszukany, skarga jest tłumaczona w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i przesyłana do partnera realizującego umowę międzyrządową celem jej wyjaśnienia. Osoba składająca skargę jest powiadamiana o trybie postępowania z jego skargą oraz informowana o możliwości wniesienia sprawy do zagranicznego sądu pracy. Do pisma dołączany jest wykaz adwokatów znających język polski gotowych podjąć się na zlecenie prowadzenia sprawy. O wynikach postępowania wyjaśniającego osoba składająca skargę jest również powiadamiana. W przypadku gdy zarzuty postawione w skardze zostają potwierdzone podejmowana jest decyzja o zaprzestaniu pośrednictwa do takiego pracodawcy. W ten sposób z pośrednictwa anonimowego najczęściej są wykluczani pracodawcy nie dotrzymujący warunków umowy lub rażąco naruszający w inny sposób zasady współżycia społecznego.


Czy okresy pracy za granicą będą zaliczane do emerytury?


Aby praca za granicą zaliczana była do emerytury musi być odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne. Zazwyczaj nie ma problemu w przypadku zatrudnienia długoterminowego za granicą. Odmiennie natomiast sprawa może się mieć w przypadku zatrudnienia krótkookresowego, względnie sezonowego. W niektórych państwach pracodawcy nie przestrzegali obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie wskutek tego osoby tam zatrudnione nie nabyły prawa do emerytury, takie przypadki zdarzały się np.: w Hiszpanii. Inaczej jeszcze ma się sprawa z zatrudnieniem sezonowym w Niemczech, gdzie do tej pory osoby zatrudnione do 50 dni roboczych były zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie w przypadku, gdy przedstawiły pracodawcy dokument potwierdzający fakt posiadania ubezpieczenia w Polsce. Obecnie prowadzone są prace, które mają wyeliminować tą sytuację.

 
Jakie istnieją możliwości zatrudnienia w Niemczech?

Obecnie można starać się o zatrudnienie w Niemczech w charakterze pracownika gościa, pracownika sezonowego, pomocy domowej, przy pracach wakacyjnych dla studentów, oraz w ramach praktyk uczniowskich dla uczniów ze szkół średnich o profilu gastronomicznym i hotelarskim.

Od 1.01.2005 r. obowiązują w Niemczech nowe przepisy migracyjne, które wprowadziły dosyć istotne zmiany odnośnie zatrudnienia w Niemczech zagranicznych pracowników sezonowych. Przede wszystkim nowe przepisy przewidują wydłużenie zatrudnienia pracowników sezonowych w roku kalendarzowym z dotychczasowych 3 miesięcy do 4 miesiący w przypadku osób zatrudnianych w rolnictwie oraz w hotelarstwie i gastronomii oraz w przypadku zatrudnienia pomocników w tzw. objazdowych imprezach rozrywkowych (Schausteller) z dotychczasowych 6 miesięcy w roku kalendarzowym do 9 miesięcy.

Jakie są możliwości podjęcia pracy w Niemczech na dłuższy okres?

Z uwagi na wprowadzone przez rząd niemiecki ograniczenia w dostępie do tamtejszego rynku pracy osoby zainteresowane podjęciem pracy w Niemczech muszą posiadać odpowiednie pozwolenie na pracę, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy. Zezwolenie jest udzielone w oparciu o przepisy niemieckie, tj. o ustawę migracyjną tzw. Zuwanderunggesetz jednak z uwagi na dramatycznie wysoki poziom bezrobocia w tym kraju otrzymanie pozwolenia na pracę w oparciu o te przepisy jest bardzo trudne i w zasadzie możliwe jedynie w przypadku osób posiadających naprawdę rzadkie kwalifikacje bądź delegowanych do działających w tym kraju międzynarodowych koncernów. Znacznie prościej jest otrzymać pozwolenie na pracę w oparciu o umowę bilateralną zawartą przez nasz kraj z Republiką Federalną Niemiec. W ramach tej umowy istnieje możliwość ubiegania się o pracę w charakterze pracownika – gościa. W tym przypadku otrzymuje się zezwolenie na pracę (Zullasungbescheinigung) na rok z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.


Wspomniane zatrudnienie ma na celu podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych i doskonalenie znajomości języka. W związku z czym kandydat na pracownika - gościa musi spełnić następujące warunki:

 • posiadać co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź dyplom mistrzowski w zawodzie i trzyletni staż zawodowy. Dopuszczalny jest dyplom czeladnika i sześcioletni staż,
 • ukończone 18 lat i nie przekroczenie 35 roku życia (w praktyce 40 lat),
 • znać dobrze język niemiecki,
 • posiadać odpowiedni staż pracy.

Istnieją dwie formy zatrudnienia imienna i anonimowa.
W przypadku tej pierwszej kandydat posiada zapewnienie zatrudnienia od pracodawcy niemieckiego i wraz z kompletem dokumentów składa je we właściwym dla swego miejsca zamieszkania wojewódzkim urzędzie pracy bądź jego filii.

Dokumenty powinny zawierać:

 • ankietę – bewerbung wraz ze zdjęciem,
 • życiorys zawodowy,
 • zaświadczenie o stopniu znajomości języka niemieckiego,
 • kopie świadectw szkolnych,
 • kopie uprawnień zawodowych,
 • kopie świadectw pracy z ostatnich 6 lat.

Wszystkie te dokumenty powinny być przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. W wojewódzkich urzędach pracy sprawdzana jest wiarygodność przedłożonych dokumentów, które następnie przesyłane są do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stamtąd po opracowaniu i zarejestrowaniu trafiają do Centralnego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Bonn (ZAV), który po sprawdzeniu pracodawcy wydaje zezwolenie na pracę w charakterze pracownika gościa.
Natomiast w przypadku zatrudnienia anonimowego osoba zainteresowana pracą może wziąć udział w organizowanych kilka razy do roku naborach.

Czy każdy pracodawca niemiecki może zatrudnić osobę z Polski w charakterze pracownika gościa?

Nie, gdyż aby móc zatrudnić cudzoziemca w charakterze pracownika gościa pracodawca niemiecki musi spełnić szereg warunków, np. zatrudniać co najmniej kilku obywateli niemieckich na pełen etat. Pełne informacje na ten temat można znaleźć pod adresem www.arbeitsagentur.de.

Czy do końca obowiązywania okresów przejściowych w Niemczech możliwe będzie podejmowanie pracy jedynie po uzyskaniu zezwolenia na pracę?


Nie, ponieważ Niemcy podobnie jak szereg innych państw należących do Unii Europejskiej wprowadziły mechanizm, który umożliwia po przepracowaniu nieprzerwanie 12 miesięcy w Republice Federalnej Niemiec o wystąpienie do właściwej, ze względu na pracodawcę niemieckiego, Agencji Pracy o tzw. Arbeitsberechtigung, tj. potwierdzenie uprawnień pozwalających na swobodny dostęp do tamtejszego rynku pracy, bez konieczności dalszego posiadania zezwolenia na pracę. Należy pamiętać, iż o stosowny dokument należy wystąpić w momencie przebywania w Niemczech a nie po wyjeździe z nich, gdyż wówczas można spotkać się z odmową uznania uprawnień przez tamtejsze służby zatrudnienia.

Czy osoby jadące do pracy sezonowej w Niemczech mogą bezpośrednio po przybyciu do pracodawcy podjąć pracę?

Należy pamiętać, iż przed rozpoczęciem pracy w Niemczech pracownik sezonowy w Niemczech zobowiązany jest do udania się do właściwej Agencji do spraw Pracy gdzie musi przedłożyć otrzymane w polskim urzędzie przyrzeczenie zatrudnienia w celu uzyskania tzw. Europejskiego Pozwolenia na Pracę (EU-Arbeitserlaubnis). Co prawda zwyczajowo przyjęło się, że o wspomniane zezwolenie w imieniu pracownika występuję jego niemiecki pracodawca ale w przypadku zaniedbania tego obowiązku konsekwencje prawne ponosi polski pracownik i mogą być one bardzo poważne. Kara grzywny wynosi do 5000 Euro.

Jakie możliwości mają studenci do podjęcia pracy za granicą w okresie wakacji?


Studenci mogą podejmować pracę wakacyjną w Niemczech odbierając w wojewódzkim urzędzie pracy kwestionariusze zgłoszeniowe, gdzie trafiają raz do roku na jesieni. Osoby zainteresowane wspomnianą ofertą muszą spełnić szereg warunków:

 • znajomość języka niemieckiego w stopniu co najmniej dobrym,
 • posiadać status studenta studiów dziennych (z wyłączeniem słuchaczy ostatniego roku),
 • zadeklarowanie co najmniej 8 tygodni pracy w okresie trzech miesięcy przerwy wakacyjnej,
 • wiek 18-30 lat.

Formę wydawania kwestionariuszy i naboru organizuje we własnym zakresie wojewódzki urząd pracy i tylko od nich zależy jaką formę przybierze nabór. Przyjęta jest zasada, iż ze względu na ograniczoną liczbę formularzy jaka jest do rozdysponowania oraz aby nie narażać studentów na koszty związane z przejazdami, studenci mogą składać wniosek w miejscu zamieszkania bądź w miejscu studiowania. Następnie dokumenty kandydatów są za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazywane do Centralnego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Bonn, który poszukuje dla studentów pracodawców. W przypadku znalezienia pracodawcy student otrzymuje umowę o pracę bezpośrednio z Centralnego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Bonn, na adres zamieszkania w Polsce.

Należy podkreślić, iż do pracy wakacyjnej w Niemczech mogą wyjeżdżać również studenci, którzy posiadają swoich pracodawców i sami zawierają z nimi umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia imiennego kandydat do pracy dostarcza swojemu pracodawcy potwierdzenia o wpisie na listę studentów. Pracodawca za akceptacją niemieckiego urzędu pracy przygotowuje umowę o pracę, która jest przekazywana przez niemieckiego partnera bezpośrednio na adres osoby zainteresowanej w Polsce. Następnie po otrzymaniu umowy o pracę student powinien nawiązać kontakt z pracodawcą i po potwierdzeniu terminu rozpoczęcia pracy wyjechać do Niemiec.
Praca wakacyjna dla studentów w Niemczech jest dostępna również w okresie ferii zimowych. Muszą jednak spełnić następujące warunki:

 • osoby składający aplikacje nie mogli latem pracować w danym roku kalendarzowym w ramach zatrudnienia wakacyjnego w Niemczech,
 • przerwa zimowa potwierdzona przez uczelnie musi wynosić co najmniej 30 dni.

Jakie są możliwości podjęcia pracy w Niemczech w charakterze pomocy domowej?

Od 1 stycznia br. została wprowadzona możliwość podejmowania pracy w Niemczech w charakterze pomocy domowych w gospodarstwach osób wymagających stałej opieki. Czas pracy może wynosić od 3 miesięcy aż do 3 lat, w trakcie których osoba zatrudniona w tym charakterze wykonuje w gospodarstwie osoby wymagającej opieki prace o charakterze pomocniczym. Oferty do tej pracy dostępne są na stronie internetowej urzędów pracy www.psz.praca.gov.pl. W przypadku tej formy zatrudnienia, podobnie jak ma to miejsce przy zatrudnieniu pracowników gości oraz pracowników sezonowych, wyróżniamy zatrudnienie imienne i anonimowe. Należy podkreślić, iż ze względu na specyfikę pracodawcy niemieccy wymagają od kandydatów dobrej znajomości języka niemieckiego. Ta forma zatrudnienia podobnie jak wcześniej wymienione jest możliwa po otrzymaniu zezwolenia na pracę wystawionego przez ZAV. Niestety nie każda rodzina niemiecka z osobą w podeszłym wieku może zatrudnić pomoc domową. Osoba wymagająca opieki powinna posiadać stwierdzony stopień inwalidztwa (tzw. Pflegestufe 1-3).

Jakie są możliwości podjęcia studenckiej praktyki zawodowej w Niemczech?

Strona niemiecka dopuszcza możliwość odbywania praktyk zawodowych w Niemczech przez cudzoziemskich studentów. Zgodę na odbycie wspomnianych praktyk każdorazowo wydaje Federalna Agencja Pośrednictwa Pracy za pośrednictwem Centralnego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Bonn. W przypadku tej formy zatrudnienia student powinien sam wyszukać pracodawcę, gdyż realizowane jest jedynie pośrednictwo imienne. Istotne jest, aby praktyki były zgodne z kierunkiem odbywanych studiów. Maksymalny okres praktyk wynosi 12 miesięcy i nie może być przedłużany. Strona niemiecka dopuszcza, aby praktyki były dzielone na kilka mniejszych okresów i odbywały się np.: w czasie ferii zimowych i w wakacje. Formularz oraz dodatkowe informacje odnośnie praktyk zawodowych w Niemczech dostępne są na stronie Federalnej Agencji ds. Pracy pod adresem www.arbeitsagentur.de

Czy pracodawca niemiecki odprowadza składki do ZUS za polskich pracowników sezonowych?

Od lipca 2005 r. pracodawca niemiecki zobowiązany jest do opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za zatrudnione osoby, które  podjęły pracę w trakcie płatnego urlopu wypoczynkowego, a od sezonu 2006r. również od osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i ubezpieczonych w KRUS. Pozostałe osoby w dalszym ciągu podlegają przepisom ustawodawstwa niemieckiego i ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca niemiecki powinien odprowadzać za nie do właściwej instytucji ubezpieczeniowej w Niemczech.

Jaka jest możliwość pracy w Szwajcarii?

Kandydaci do pracy powinni mieć ukończone 18 lat i nie przekroczone 30 lat i posiadać co najmniej wykształcenie zawodowe. Zatrudnienie w Szwajcarii w charakterze stażysty trwa 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Osoby, które chcą uzyskać zezwolenie na pracę same wyszukują pracodawcę w Szwajcarii. W Polsce we właściwym dla miejsca zamieszkania wojewódzkim urzędzie pracy bądź filii kandydat składa komplet dokumentów, który zawiera: podpisaną wcześniej umowę o pracę, życiorys, 2 fotografie, kopię świadectw szkolnych, uprawnień pracowniczych oraz świadectw pracy. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. W wojewódzkich urzędach pracy stwierdzana jest wiarygodność dokumentów, które są przekazywane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, skąd po opracowaniu przesyłane są do Federalnego Urzędu Migracyjnego w Bernie (BFM). Urząd w Bernie wydaje zgodę na zatrudnienie, która drogą odwrotną przekazywana jest do osoby zainteresowanej. Niekiedy oryginał jest przekazywany bezpośrednio do kandydata a do urzędu trafia jedynie kopia dokumentu. Zgoda na pracę w Szwajcarii stanowi podstawę do otrzymania wizy pobytowej z prawem do pracy w Ambasadzie Szwajcarii w Polsce.


Jakie są możliwości zatrudnienia w Luksemburgu?


W Luksemburgu w celu podjęcia legalnej pracy w dalszym ciągu niezbędne jest zezwolenie na pracę, które można uzyskać na dwa sposoby. Pierwsza jest w oparciu o przepisy wewnętrzne tego kraju, ale trzeba mieć na względzie, że Luksemburg niezwykle mocno chroni swój rynek wewnętrzny i w zasadzie tylko w sporadycznych przypadkach wydawane jest stosowne zezwolenie. Drugą możliwość stanowi podjęcie pracy w oparciu o umowę polsko-luksemburską o zatrudnieniu stażystów. W przypadku tej drogi kandydat musi mieć ukończone 18 lat i nie ukończone 30 lat. Musi złożyć do ,właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, wojewódzkiego urzędu pracy, bądź filii, komplet dokumentów w 3 egzemplarzach, które powinny zawierać:

 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię paszportu,
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu ukończenia szkolenia zawodowego (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język francuski. angielski lub niemiecki),
 • życiorys w jednym z trzech uzgodnionych języków,
 • umowę o pracę.

Ponadto wniosek powinien być wypełniony czytelnie, wielkimi literami w jednym z trzech uzgodnionych języków. Zgodnie z procedurą wojewódzki urząd pracy przekazuje wniosek wraz z załącznikami do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie sprawdza się czy kandydat spełnia warunki przyjęcia na staż zgodnie z umową polsko - luksemburską. Następnie dokumenty przesyłane są do Administracji Zatrudnienia w Luksemburgu, gdzie specjalna komisja sprawdza czy warunki przyjęcia na staż są spełnione, następnie podpisane dokumenty trafiają odwrotną drogą do kandydata. Kandydaci mogą odbyć staż tylko wówczas, gdy pracodawcy pragnący ich zatrudnić zobowiążą się do ich wynagradzania zgodnie ze stawkami przewidzianymi w przepisach i układach zbiorowych.
Warto pamiętać, iż stażysta zobowiązany jest zgłosić swoje przybycie do Luksemburga w ciąg 48 godzin do wydziału policji ds. cudzoziemców lub do administracji gminnej w miejscu zamieszkania. Należy pamiętać, iż zgoda na odbycie stażu stanowi przyrzeczenie zatrudnienia, a o zezwolenia na pracę wydane na jej podstawie występuje pracodawca.

Jakie są możliwości znalezienia pracy we Francji?

Oferty pracy z Francji za pośrednictwem Biura Przedstawicielstwa Urzędu ds. Migracji Międzynarodowych RF (Office Des Migrations Internationales – OMI) w Warszawie trafiają do wojewódzkich urzędów pracy. Umieszczane są też na naszej stronie internetowej. Wysyłani kandydaci są weryfikowani przez OMI, które pomaga w zorganizowaniu przejazdu w tamtą stronę, organizuje również badania lekarskie.
Kandydaci do pracy w charakterze stażystów powinni posiadać co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe, ukończone 18 lat i nie przekroczone 35 lat. Zatrudnienie wynosi 1 rok z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy. Pracownicy sezonowi we Francji zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony zgodnie z ustawodawstwem francuskim. Limit zatrudnienia sezonowego nie jest określony.

Jak są możliwości pracy w Hiszpanii?

Największa możliwość pracy na podstawie umowy międzyrządowej jest na uzyskanie pracy sezonowej adresowanej głównie dla kobiet w rolnictwie. Na przełomie każdego roku oferty od pracodawców hiszpańskich znajdują się w wojewódzkich urzędach pracy. Tam też przedstawiciele pracodawców dokonują wyboru spośród kandydatów. Dla zakwalifikowanych osób pracodawcy organizują transport autokarowy do Hiszpanii. Należy zwrócić uwagę, że praca w rolnictwie jest ciężka i odbywa się w trudnych warunkach klimatycznych (wysoka temperatura, duża wilgotność powietrza).
Dostępne są także oferty pracy dotyczące takich zawodów jak spawacz, monter konstrukcji stalowych, kierowca. Oferty umieszczane są w internecie na stronie www.psz.praca.gov.pl. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku z 3 miesięcznym okresem próbnym. Naboru dokonują przedstawiciele pracodawców, np.: spawacze wykonują próbki, które są poddawane szczegółowej ocenie włącznie ze sprawdzaniem za pomocą promieni podczerwonych. Osoby powracające z Hiszpanii po zakończeniu pracy sezonowej nie są już zobowiązane do stawiania się w Ambasadzie celem potwierdzenia swego powrotu do Polski.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej