Pilnie poszukiwani

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy

Strona główna » Praca za granicą » Bezpieczny wyjazd do pracy

POŚREDNICTWO PRACY W RAMACH SYSTEMU EURES

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaką funkcję pełni EURES w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy?

Polscy obywatele otrzymali możliwość dostępu do ofert pracy z innych krajów Wspólnoty wraz z przystąpieniem polskich służb zatrudnienia do sieci EURES, które nastąpiło z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej. Sieć EURES (European Employment Service – Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z innymi organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, działającymi w obszarze zatrudnienia, takimi jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne.


Głównym celem tej sieci jest wspieranie mobilności pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach EOG. Sieć EURES ułatwia mieszkańcom EOG podejmowanie pracy poza krajem zamieszkania oraz wspiera pracodawców w rekrutacji pracowników z innych krajów EOG. EURES umożliwia osobom poszukującym pracy i pracodawcom dostęp do informacji oraz doradztwa ułatwiającego przepływ siły roboczej, a także zapewnia przejrzystość rynku pracy na terenie EOG. Partnerzy sieci EURES wymieniają między sobą wszystkie informacje na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy. Sieć nieustannie się rozwija i rozbudowuje po to, by poprawić warunki swobodnego przepływu pracowników wewnątrz EOG. Dąży do stworzenia prawdziwego europejskiego rynku pracy. EURES można zatem rozumieć jako międzynarodową sieć pośrednictwa pracy funkcjonującą w obrębie EOG.


EURES działa w oparciu o sieć informatyczną i sieć współpracy międzyludzkiej. Istotą EURES jest zarządzany na poziomie europejskim Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.europa.eu.int/eures - najważniejszy portal Unii Europejskiej dotyczący mobilności na rynku pracy, oferujący dostęp do ofert pracy w krajach Unii. Sieć ludzka posiada własną strukturę organizacyjną na poziomie europejskim i krajów członkowskich EURES. Opiera się ona w głównej mierze na działalności doradców EURES, którzy stanowią kluczowy element sieci EURES.


Wyspecjalizowani doradcy EURES pochodzą ze służb zatrudnienia i innych ważnych organizacji działających w obszarze rynku pracy. Ich podstawowym zadaniem jest międzynarodowe pośrednictwo pracy, doradztwo i dostarczanie informacji ułatwiających osobom poszukującym pracy i pracodawcom poruszanie się na rynkach pracy krajów EOG. Informacje te dotyczą przede wszystkim istniejących nadwyżek i niedoborów na rynku pracy w poszczególnych zawodach, warunków życia i pracy oraz barier w mobilności.


Doradcy EURES współpracują ze sobą w ramach sieci przede wszystkim w obszarze zatrudnienia i szkoleń zawodowych. Obecnie cała sieć EURES liczy ponad 600 wyspecjalizowanych doradców.


Świadczenie usług EURES odbywa się przy poszanowaniu fundamentalnej zasady równego traktowania wszystkich klientów, bez względu na kraj ich zamieszkania na terenie EOG.

Jak funkcjonuje sieć EURES w Polsce i jakiego rodzaju usługi oferowane są polskim klientom EURES?

Podobnie jak na poziomie krajów EOG w Polsce sieć EURES funkcjonuje przede wszystkim w oparciu o doradców i asystentów EURES w urzędach pracy. W wojewódzkich urzędach pracy znajdują się doradcy i asystenci EURES, natomiast w powiatowych urzędach pracy - asystenci EURES.

Zadaniem doradców EURES jest udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy informacji na temat sposobów poszukiwania pracy zagranicą w krajach EOG przez EURES. W szczególności doradztwo obejmuje takie usługi jak udzielanie informacji na temat:

  • możliwości jakie oferuje portal EURES Komisji Europejskiej, w tym korzystanie z bazy ofert pracy, bazy CV, bazy informacyjnej o warunkach życia i pracy w krajach EOG, bazy informacyjnej o sytuacji na rynkach pracy krajów EOG i dotyczących dostępu do rynków pracy i procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na pracę w tych krajach,
  • krajowej strony internetowej EURES pod adresem www.eures.praca.gov.pl.


Zadaniem asystentów EURES jest udzielanie podstawowych informacji na temat sieci i usług EURES w Polsce.


Obecnie w Polsce w ramach sieci EURES pracuje 22 doradców EURES, jednakże co roku przybywa kilkunastu nowych. Dodatkowe informacje na temat usług EURES można uzyskać na krajowej stronie internetowej EURES.

Poszukujący pracy w innym kraju oraz pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem pracownika z zagranicy mogą za pomocą krajowej strony internetowej uzyskać informacje na temat sieci EURES, przepisów prawnych w zakresie swobodnego przepływu pracowników i podejmowania zatrudnienia na terytorium państw EOG, targów pracy i zagranicznych rekrutacji z udziałem EURES w Polsce. Ponadto znajdują się tam również dane teleadresowe doradców polskich EURES, linki do portalu EURES Komisji Europejskiej oraz bazy ofert pracy polskich urzędów pracy.


Czy polscy obywatele mają dostęp do ofert pracy z innych krajów Unii Europejskiej?


Oczywiście, polscy obywatele otrzymali taką możliwość po przystąpieniu polskich służb zatrudnienia do sieci EURES, która nastąpiła z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Każda osoba zainteresowana pracą w innym kraju EOG może uzyskać informacje o zagranicznych ofertach pracy skierowanych do polskich pracowników na dwa sposoby:

  • bezpośrednio poprzez internet na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej, pod adresem http://europa.eu.int/eures - najważniejszym portalu UE dotyczącym mobilności na rynku pracy, oferującym dostęp do ofert pracy w krajach Unii,
  • od doradców i asystentów EURES w urzędach pracy.

Jak najszybciej dotrzeć do zagranicznej oferty pracy pochodzącej z innego kraju EOG?

Najszybszym sposobem dotarcia do takiej oferty pracy i zapoznania się z nią jest skorzystanie z możliwości jakie oferuje zarządzany przez Komisję Europejską Europejski Portal Mobilności Zawodowej (http://europa.eu.int/eures), który oferuje dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia krajów EOG. Wyszukiwarka pozwala na wybór oferty pracy odpowiadającej preferencjom poszukującego. Oferta pracy zawiera takie elementy jak np.: nazwa zawodu, staż pracy, miejsce pracy, wykształcenie, rodzaj zatrudnienia, wymiar etatu, sposób składania podań o pracę.


Baza ofert pracy EURES jest aktualizowana na bieżąco a korzystanie z niej jest bezpłatne.Czy oprócz ofert pracy dostępnych na portalu EURES Komisji Europejskiej urzędy pracy posiadają dodatkowe oferty pracy za granicę do krajów EOG?

W przypadku, gdy zagraniczny pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem pracowników z Polski, kontaktuje się z doradcą EURES w swoim kraju. Doradca ten przekazuje ofertę pracy do polskich doradców EURES w wojewódzkich urzędach pracy. Oferty są rozpowszechniane przez wojewódzki urząd pracy we współpracy z asystentami EURES w powiatowych urzędach pracy dlatego też warto śledzić tablice ogłoszeń i strony internetowe urzędów pracy, ogłoszenia w lokalnej prasie i innych mediach. Dodatkowo kilka razy do roku w różnych miastach polski organizowane są międzynarodowe targi pracy w ramach EURES. Informacje na temat targów pracy, podczas których prowadzone są rekrutacje dla pracodawców z zagranicy, można znaleźć na krajowej stronie internetowej EURES (www.eures.praca.gov.pl) pod opcją „Wydarzenia”.

Czy polscy obywatele zainteresowani podjęciem pracy w innym kraju EOG mają możliwość zamieszczenia na portalu EURES swojego CV?

Każda osoba zainteresowana podjęciem pracy w innym kraju EOG ma możliwość umieszczenia swojego CV w bazie danych „CV on-line”, dostępnej na portalu EURES. Podstawowym celem bazy CV jest ułatwienie kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami.
Aby zarejestrować swoje CV, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz on-line na stronie internetowej EURES. Każdy rejestrujący się użytkownik otrzyma login i hasło dostępu, które umożliwi mu późniejsze modyfikacje lub aktualizowanie danych. Należy pamiętać o stałym odwiedzaniu swojego konta. Jeżeli użytkownik nie zaloguje się na swoim koncie przez okres 12 tygodni, wtedy pracodawca nie będzie mógł przeglądać jego CV. W przypadku gdy użytkownik nie odwiedzi swojego konta przez okres 1 roku, jego CV zostanie całkowicie usunięte z systemu. Dodatkowo po zarejestrowaniu CV za pomocą funkcji „Jobs matching my CV” można sprawdzić, czy spełnia się wymagania jakiegoś pracodawcy oferującego pracę przez system EURES.


Pełny dostęp do bazy danych CV posiadają zarejestrowani pracodawcy. Usługa ta jest bezpłatna zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla pracodawców. Funkcja wypełniania formularza CV i przeglądania bazy CV dostępna jest w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej