praca tymczasowa

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy


Zarejestruj cv
Edytuj swoje cv

Jestem PRACODAWCĄ

zaloguj się

Login

Hasło

Zapomniałem hasła

Zarejestruj firmę!
Kontakt z konsultantem
Strona główna » Przewodnik » Ja na rynku pracy

Planowanie kariery zawodowej

Oto kilka cennych wskazówek jak skutecznie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej by była zgodna z naszymi kompetencjami, aspiracjami i marzeniami

 

Planowanie kariery to ustalanie celów, poszukiwanie rozwiązań i podejmowanie decyzji w odniesieniu do pracy jaką chcemy wykonywać w przyszłości. Należy w nim uwzględnić szereg czynników, jak: kompetencje, zainteresowania, marzenia, aspiracje, oczekiwania, rodzinne tradycje oraz przypadek. Każdy z nas sam odpowiada za ukształtowanie własnej drogi zawodowej, co wymaga poświęcenia czasu oraz potraktowania tego zajęcia jako pracy pełnoetatowej. Nagrodą jest satysfakcja z wykonywanej pracy.

W obecnych czasach szybkiego tempa zmian i wysokiego poziomu nieprzewidywalności, istotne jest strategiczne podejście do planowania kariery.

Najważniejsze przesłanki

 1. poznać siebie – oszacować swoje mocne strony, talenty i skupić się na ich maksymalnym wykorzystaniu,
 2. poszukiwać, eksperymentować,
 3. wybrać pracę, w której będziemy się czuli dobrze,
 4. systematycznie inwestować w siebie – przeznaczać na ten cel stosownie do swoich możliwości od 2 do 10 tys. zł rocznie,
 5. budować prawidłowe relacje z ludźmi i wykorzystywać je w życiu,
 6. być proaktywnym, optymistycznie nastawionym do świata.

Poza tym należy pamiętać, że kreowanie drogi zawodowej to trwający przez całe życie proces nauki i rozwoju. Z pewnością konieczne będzie jego wielokrotne korygowanie, elastyczne dostosowanie do aktualnej sytuacji. Dlatego powinniśmy na bieżąco analizować przebieg swojej ścieżki kariery, obserwować, jak kształtuje się nasza wartość rynkowa i w którym kierunku powinniśmy podążać.

 

 

Planowanie ścieżki zawodowej obejmuje następujące etapy

1.Diagnoza własnego potencjału

Służy określeniu mocnych i słabych stron, ocenie swojej wartości rynkowej. Przyjmując podejście marketingowe, każdy z nas na rynku pracy przedstawia dla pracodawcy pewną wartość, którą odzwierciedla poziom oferowanego wynagrodzenia. Im wyższy potencjał, tym większa możliwość negocjacji płacy. Dynamika rynku pracy wymaga ciągłej analizy i podwyższania własnej wartości.

Świadome planowanie kariery zaczyna się od poznania siebie, celem wyboru zawodu umożliwiającego wykorzystanie tkwiącego w nas potencjału. Zwykle to, co lubimy, robimy najlepiej, z pasją. Poszukiwanie pracy w dziedzinie związanej z naturalnymi predyspozycjami i zainteresowaniami ośmiokrotnie zwiększa nasze szanse na jej znalezienie.

Istnieje wiele metod odkrycia prawdziwego JA. Najpopularniejsze to:


a) samoocena - polega na dogłębnym przemyśleniu i zapisaniu własnych kompetencji i oczekiwań wobec przyszłej pracy. Wymaga bezwzględnej szczerości wobec siebie oraz spojrzenia na własną osobę z punktu widzenia pracodawcy.

Kompetencje są to dyspozycje pozwalające nam realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Obejmują: wiedzę, umiejętności, doświadczenie, zainteresowania, cechy osobowości, postawy, system wartości, motywy oraz etykę pracy.

Oczekiwania wobec przyszłej pracy warunkują nasze indywidualne potrzeby, motywacje, które mają być dzięki niej spełnione.

Do samooceny możemy wykorzystać następujące pytania:

 • Co chciał(a)bym osiągnąć w życiu?
 • Co mnie motywuje?
 • Co lubię robić i dlaczego?
 • Potrafię radzić sobie z ludźmi, problemami czy danymi?
 • Preferuję pracę indywidualną czy w zespole?
 • Czy mam zdolności przywódcze?
 • Preferuję pracę rutynową czy nowe wyzwania?
 • Czy jestem komunikatywny(a)?
 • Preferuję pracę w organizacji czy na własny rachunek?
 • Wolę pracę w domu czy poza nim?
 • Jakie otoczenie preferuję? Młodzi ludzie, dynamiczny zespół, nowe wyzwania itp.?
 • Czy chciał(a)bym mieć kontakt z klientami?
 • Jak ważne jest dla mnie bezpieczeństwo zatrudnienia?
 • Jaką formę wynagrodzenia preferuję? Stałą pensję, prowizję?
 • Czy jestem otwarty(a) na częste podróże służbowe?

Aby odkryć zdolności, należy przypomnieć sobie ulubione gry z dzieciństwa, przedmioty w szkole, formy spędzania czasu czy podziwiane osoby.

b) opinia rodziny, przyjaciół, znajomych ze studiów lub pracy na temat naszego stylu pracy i zachowania,

c) testy
dostępne w bibliotekach, czytelniach, księgarniach, na internetowych portalach rynku pracy, w agencjach doradztwa personalnego czy też urzędzie pracy.

 

2. Analiza rynku pracy
Polega na dogłębnym zapoznaniu się ze stanem aktualnym oraz prognozami ekspertów. Źródłami interesujących danych mogą być: Internet, prasa, radio, telewizja, opracowania książkowe, publikacje statystyczne, a także inni ludzie.

Szeroka analiza rynku pracy obejmuje następujące elementy:

 

a) zawody deficytowe i przyszłości,
b) raporty wynagrodzeń,
c) wskaźniki np.: bezrobocia, zatrudnienia, aktywności zawodowej,
d) pracodawcy (marki, rozmiar działalności, źródło kapitału, forma własności, kultura organizacyjna, rodzaj działalności, branże, struktura organizacyjna, zakres obowiązków, wymagania),
e) oferowane warunki zatrudnienia (rodzaj umowy, miejsce pracy, stanowisko, zakres obowiązków, możliwość realizacji ciekawych projektów, samodzielne podejmowanie decyzji, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, szkolenia, awanse, praca w młodym, dynamicznym zespole itd.),
f) opinie o firmie (innych osób zajmujących dane stanowisko pracy, praktykantów, stażystów, pracowników).

Według przeprowadzonego badania pracodawców w Polsce profil idealnego kandydata przedstawia się następująco:

 • dyplom „solidnej” uczelni
 • dobre wyniki na studiach
 • aktywność podczas studiów – udział w praktykach, stażach, prace dorywcze, działalność naukowa, sportowa, w organizacjach itp.
 • doświadczenie życiowe i zawodowe
 • biegła znajomość technologii informacyjnych
 • chęć rozwoju, pogłębiania wiedzy przez całe życie
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • zrozumienie specyfiki pracy na wybranym stanowisku
 • realne oczekiwania wobec pracodawcy

 

3. Wyznaczenie misji
Ofertę firm skierowaną do osób poszukujących zatrudnienia porównujemy z własnymi kompetencjami i oczekiwaniami. Określamy własną tzw. wartość rynkową i możliwość realizacji kariery w interesującej nas dziedzinie. Następnie definiujemy naszą misję, czyli ogólny kierunek osobistego i profesjonalnego rozwoju, obszary, którymi chcemy i możemy się zająć. Jest to nawiązanie do drugiego nawyku skutecznego działania wg. Stephena R. Coveya, który brzmi: „Zaczynaj wizją końca”. Misja staje się naszym swoistym kompasem. Ułatwia koncentrację działań na tych systematycznie przybliżających nas do realizacji przyjętych założeń.4. Określenie celów osobistych i zawodowych
Uszczegółowienie misji stanowią konkretne i zapisane w formie zdania twierdzącego cele. Przy zastosowaniu techniki SMART każdy cel powinien być:

Specific – jasno określony, przejrzysty i konkretny
Measurable – mierzalny, aby można było ocenić stopień jego wykonania
Achievable – osiągalny
Related – powiązany z misją życiową
Time bound – określony w czasie

Określone cele powinniśmy podzielić na:

a) krótkookresowe, czyli operacyjne, obejmujące działania w ciągu najbliższego roku;

b) średniookresowe, czyli taktyczne, dotyczące działań w okresie od 1 roku do 5 lat;

c) długookresowe, czyli strategiczne, obejmujące okres powyżej 5 lat.

 

5. Wybór metod realizacji celów
Należą do nich różne aktywności umożliwiające zdobycie i rozwój kompetencji, np.: kursy, szkolenia, studia, specjalistyczne certyfikaty, praktyki, staże, praca, wolontariat, działalność w organizacjach branżowych itp.

 

6. Opracowanie planu kariery
Plan drogi zawodowej powinien być zapisany lub narysowany i schowany w bezpiecznym miejscu. Tak byśmy w dowolnym momencie mogli go szybko odnaleźć i zweryfikować, na którym etapie ścieżki kariery się znajdujemy i jakie kolejne działania powinniśmy podjąć.

Plan winien zawierać następujące elementy:

 1. Misja

 2. Cele zawodowe według hierarchii ważności

 3. Stanowiska pracy chronologicznie prezentujące kolejne awanse poziome lub pionowe

 4. Horyzont czasowy – długość całej kariery oraz okresy osiągania poszczególnych etapów

 5. Metody realizacji celów