Pilnie poszukiwani

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy

Strona główna » Praca za granicą » Wybierz Kraj

Praca w Niemczech

Pobyt i pozwolenie na pracę

Niemcy to kraj, który umożliwi znalezienie legalnej pracy Polakom prawdopodobnie w 2009 roku. Jeśli okres przejściowy zostanie utrzymany przez pierwsze 7 lat członkostwa Polski w UE, to wtedy niemiecki rynek pracy otworzy się dla nas w 2011 roku. Rząd niemiecki obawia się napływu fali polskich imigrantów przyjeżdżających za pracą. Od 1 maja 2004 można na własną rękę składać oferty w niemieckich urzędach powiatowych lub szukać pracy bezpośrednio u pracodawcy. Zatrudnianie na "czarno" to przestępstwo karane więzieniem i grzywną, dlatego też coraz częściej niemieccy pracodawcy nie decydują się na tego typu rozwiązanie.
Osoba przyjeżdżająca do Niemiec podlega obowiązkowi meldunkowemu, którego powinna dokonać najpóźniej do 7 dni od dnia przyjazdu w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu. Należy zameldować się w lokalnym biurze meldunkowym, który najczęściej znajduje się w Urzędzie Miasta - zameldowanie jest niezbędne w celu otrzymania pozwolenia na pobyt. Obowiązek meldunkowy dotyczy każdej osoby bez względu na cel pobytu. Dokumenty niezbędne do meldunku to: paszport, kopia umowy o wynajem lub dzierżawy, wypełniony formularz meldunkowy.
O pozwolenie na pobyt musi starać się każda osoba, która zamierza pozostać na terenie Niemiec dłużej niż 4 miesiące. Aby otrzymać pozwolenie na pobyt należy złożyć wniosek w lokalnym biurze imigracyjnym. Najczęściej zezwolenie wydawane jest na cel i czas określony. Wniosek o pozwolenie na pobyt rozpatrywany jest ok. dwóch tygodni, a w późniejszym czasie może być podstawą do starania się o pobyt stały.
Pozwolenie na pobyt jest ważne tylko z dokumentem tożsamości, dlatego też ważne jest aby zwrócić uwagę na ważność paszportu lub dowodu. Jeśli straci ważność to automatycznie pozwolenie na pobyt wygasa i musimy ponownie się o nie starać. Zaświadczenie może być wydane na okres do 5 lat.

Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku o pozwolenie na pobyt:

 • ważny dowód osobisty lub paszport,
 • dwa zdjęcia paszportowe,
 • świadectwo o niekaralności, które otrzymamy w Ambasadzie lub Konsulacie RP,
 • świadectwo zdrowia na pozwolenie na pobyt, które otrzymamy u niemieckiego lekarza lub w przychodni zdrowia,
 • dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
 • deklarację miejsca pobytu, czyli zameldowanie,
 • dowód posiadania środków finansowych.


Jeśli jesteś:

 • pracownikiem to najczęściej wystarcza list poświadczający od pracodawcy. Takim dowodem zatrudnienia jest umowa o pracę lub list od pracodawcy,
 • studentem/bezrobotnym wtedy należy udowodnić posiadanie ok. 700 euro na miesiąc w celu utrzymania się. Studenci muszą przedstawić dowód przyjęcia na uczelnię,
 • osobą posiadającą własną działalność gospodarczą to obowiązuje zwolnienie z tego nakazu. Należy jednak przedstawić np. numer rozliczenia podatkowego VAT lub REGON.


Osoba starająca się o pozwolenie na pracę, po znalezieniu potencjalnego pracodawcy, musi złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia w Federalnej Agencji Zatrudnienia. Osoby poszukujące pracy mogą zarejestrować się w Agencji lub skorzystać z systemu informacyjnego SIS w celu samodzielnego poszukiwania pracy. Należy także wziąć pod uwagę, iż pozwolenia na pracę wydaje się po wcześniejszym zbadaniu rynku pracy, aby uzyskać informację czy nie ma na dane stanowisko innej chętnej osoby, która jest obywatelem Niemiec bądź starych członków UE.
W Niemczech można się także starać o pozwolenie na pracę sezonową.
Ta forma zatrudnienia cieszy się największym powodzeniem wśród migrujących Polaków. Najczęściej pozwolenie to wydawane jest na okres 4 miesięcy dla osób mających ukończony 18 rok życia.
Pracę sezonową najprościej i najpewniej można szukać w polskich wojewódzkich urzędach pracy. Są to oferty imienne (wystawione na konkretną osobę) lub anonimowe (kiedy pracodawca niemiecki przedstawia zapotrzebowanie na pracownika dowolnego bez wskazania). Urząd pracy przeprowadza selekcję osób zainteresowanych na podstawie kwalifikacji.
Również polscy studenci mają szansę na wakacyjną pracę w Niemczech. Dotyczy to studentów studiów dziennych (z wyjątkiem ostatniego roku studiów), z dobrą znajomością języka niemieckiego, w wieku 18-30 lat pod warunkiem zadeklarowania, że będą pracować co najmniej 8 tygodni w okresie 3 miesięcznych wakacji.

Należy posiadać następujące dokumenty:

 • zawiadomienie z Centralnego Biura Pośrednictwa Pracy o uzyskaniu zatrudnienia,
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta (przetłumaczone na język niemiecki przez przysięgłego tłumacza),
 • zaświadczenie, że w okresie planowanego okresu podjęcia pracy trwa przerwa semestralna (przetłumaczone na język niemiecki przez przysięgłego tłumacza).


Wszystkie w/w formalności muszą być dopięte na ostatni guzik przed wyjazdem z Polski. Najważniejsze jest uzyskanie wizy, która zezwala na wykonywanie pracy i jest wydawana przez konsulat niemiecki, a następnie potwierdzana przez lokalny urząd ds. cudzoziemców. Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na pracę wydane przez niemiecki urząd pracy. Będąc już na miejscu należy przed rozpoczęciem pracy udać się z wizą i oświadczeniem zamiaru podjęcia konkretnej pracy do urzędu pracy w celu uzyskania pozwolenia na podjęcie pracy.

 

Niezbędne adresy:


Ambasada RP w Berlinie
Unter den Linden 72/74,
10117 BERLIN
tel.: (+4930) 2202551;
fax: (+4930) 2290358;
e-mail: 100646.2326@compuserve.com


Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie
Richard-Strauss-Str.11
14193 Berlin,
podręczne telefony:
informacja:(+4930) 22313 0
telefax: 22313 212
sprawy wizowe: 22313 204
opieka i pomoc prawna: 22313 206
sprawy paszportowe: 22313 209
e-mail: konsulat.rp.berlin@csi.com
e-mail: PolKonBerlin@compuserve.com

 

Praca w Niemczech w liczbach:

MINIMALNA PŁACA: brak
DŁUGOŚĆ URLOPU PŁATNEGO: 6 tygodni
ŚREDNIA DŁUGOŚĆ TYGODNIA PRACY (2006): 41,7 h
POZIOM BEZROBOCIA (2006): 8,4%

 

Poszukiwane zawody:

Szukając pracy w Niemczech największe szanse na stałe zatrudnienie mają następujący specjaliści: lekarze, pielęgniarze(ki), specjaliści d/s komunikacji i informatycy. Oprócz tego Niemcy poszukują także osób do opieki nad starszymi i chorymi, fizjoterapeutów oraz rehabilitantów. W tym kraju znajdą również pracę: cukiernicy, piekarze, kucharze, mechanicy samochodowi, stolarze, wykwalifikowani budowlańcy, w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, rybołówstwie oraz w przetwórstwie warzyw i owoców.