praca tymczasowa

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy


Zarejestruj cv
Edytuj swoje cv

Jestem PRACODAWCĄ

zaloguj się

Login

Hasło

Zapomniałem hasła

Zarejestruj firmę!
Kontakt z konsultantem
Strona główna » Przewodnik » Assesment Center

Assesment Center - nie tylko na stanowiska kierownicze

Obszerne CV, przekonujący list motywujący i pierwsza rozmowa kwalifikacyjna to połowa sukcesu, lecz pracodawcy przed podjęciem ostatecznej decyzji chcą zweryfikować praktyczne umiejętności kandydata. W tym celu sięgają po Assesment Center. Ośrodki oceny (assesment center) ostatnio stają się coraz popularniejsze, i to nie tylko w przypadku naboru pracowników na wysokie stanowiska kierownicze. Nawet kandydat ubiegający się o staż w firmie czy stanowisko telemarketera może spotkać się z Assesment Center.

 

Jaka jest skuteczność AC?

Powszechnie uważa się, że jest to najbardziej obiektywna i jedna z najefektywniejszych metod doboru pracowników. Pozwala bowiem sprawdzić, na ile deklarowane przez nich umiejętności mają odzwierciedlenie w rzeczywistości i jak potrafią radzić sobie w warunkach zbliżonych do warunków pracy, o którą się ubiegają.

Metody rekrutacji

(efektywność metod wykorzystywanych przez pracodawców w procesie rekrutacji)

 • 80% assesment center
 • 53% testy zdolności
 • 37% analiza dokumentów
 • 14% rozmowa kwalifikacyjna
 • 11% analiza osiągnięć naukowych
 • 10% wykształcenie

Jak widać Centrum Oceny jest bezkonkurencyjnym lecz najkosztowniejszym narzędziem rekrutacyjnym.

 

Co sprawdza pracodawca za pomocą Assesment Center?

Przed sesją Assesment Center pracodawca określa niezbędne kompetencje przyszłego pracownika potrzebne do pracy na danym stanowisku, które będą oceniane przez asesorów. AC nie sprawdza wyłącznie wiedzy kandydata, lecz umiejętności niezbędne do właściwego wykonywania obowiązków.

Mogą to być m.in.:

 • umiejętność kontaktów z klientami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność wykonywania zadań i osiągania celów związanych z wykonywaną pracą,
 • odpowiedzialność i obowiązkowość,
 • kreatywność i entuzjazm w wykonywaniu pracy,
 • motywacja do pracy kandydata - specjalistyczna wiedza i doświadczenie zawodowe,
 • komunikowanie się ustne i pisemne,
 • umiejętność podejmowania decyzji, planowania i organizowania,
 • odporność na stres.

 

Assesorzy

Assesorzy to komisja składająca się z wysoko wykwalifikowanych osób, które przeszły przeszkolenie w ocenianiu kandydatów. Są nimi najczęściej psycholodzy i specjaliści zajmujący się problematyką zasobów ludzkich, którzy oceniają pracę i zachowania kandydatów według z góry zdefiniowanych kryteriów. Każdy kandydat jest oceniany przez co najmniej dwóch assesorów , co minimalizuje ryzyko błędu i pochopnej oceny. W sesji assesmentu udział powinno wziąć do 10 kandydatów, optymalna ilość to 6 osób. Czas trwania to: od kilku godzin do dwóch dni, a czasem nawet dłużej.

 

Z czego składa się AC?

Metoda ta składa się z kilku ćwiczeń indywidualnych i/lub grupowych (to zależy od firmy i stanowiska, którego dotyczy rekrutacja), w trakcie których jednocześnie większa liczba kandydatów jest obserwowana i oceniana przez assesorów. Do najczęściej stosowanych gier, ćwiczeń i zadań w assesment center należą:

Kosz zadań- "In-basket"
Kandydat otrzymuje duży plik dokumentów wśród których znajdują się zarówno rzeczy zupełnie nieistotne, reklamy, ale także dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące realizowanych obecnie projektów. Zadaniem kandydata jest zapoznanie się z dokumentacją oraz przygotowanie i zaprezentowanie własnego planu działania. Organizatorzy mogą również wymagać zaplanowania obiegu dokumentów - czyli na podstawie dostarczonego diagramu organizacyjnego muszą zdecydować do kogo powinny być skierowane poszczególne pisma. W tego typu ćwiczeniach oceniane są umiejętności ustalania priorytetów, zdolności organizacyjne, zarządzanie czasem.


Analiza przypadku - „Case studies”

Kandydat otrzymuje informacje dotyczące hipotetycznej sytuacji dotyczącej firmy lub działu (np. informacje o rynku, raporty sprzedaży, dane finansowe, konkurencja). Oceny sytuacji kandydat dokonuje indywidualnie lub we współpracy z innymi współzawodnikami. Wskazuje słabe i mocne strony, zagrożenia i szanse zewnętrzne itp. Często elementem zadania jest także przygotowanie strategii dalszego działania. Podczas pracy uczestników assesorzy przyglądają się i oceniają umiejętności analityczne, kreatywność, a także wiedzę merytoryczną.

Dyskusje grupowe
Dyskusje grupowe to często stosowana technika AC. Kandydat wraz z pozostałymi uczestnikami szuka rozwiązania jakiegoś problemu, wspólnie dochodzą do kompromisu, ustalają wspólny punkt widzenia. Podczas takich zadań oceniane są otwartość na pozostałe osoby, umiejętność współpracy w grupie, zdolności przywódcze, inicjatywa, komunikatywność, a także skuteczność przekonywania.

Odgrywanie ról
Odgrywanie ról ma sprawdzić, jak kandydat zachowa się w podobnej sytuacji w rzeczywistości. Zadania są maksymalnie zbliżone do rzeczywistych. Kandydat powinien pamiętać, że nie warto zastanawiać się, jakie jest prawidłowe rozwiązanie i czego oczekują assesorzy, tylko działać jak najbardziej naturalnie.

Autoprezentacja
Kandydat otrzymuje kilka tematów z których wybiera jeden lub więcej. W określonym czasie powinien przygotować i zaprezentować wybrane tematy. Kandydat często do dyspozycji otrzymuje pomoce: arkusze papieru i flamastry, folię, rzutnik lub też komputer z rzutnikiem multimedialnym. Oceniana jest zarówno forma, treść prezentacji, umiejętność logicznego przedstawienia informacji, komunikatywność, pewność siebie, jak i odporność na stres. Oceniana może być również dyscyplina czasowa.

Próbki pracy
Próbka pracy to częsta technika wykorzystywana nie tylko podczas assesment center ale już na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydat może tutaj spodziewać się różnorodnych zadań będących częścią przyszłej pracy (napisanie odpowiednich pism, delegowanie obowiązków, symulowanie zawierania kontraktów, negocjowanie ceny, przepisanie szybko i bezbłędnie tekstu). Warto więc, aby kandydat wcześniej poznał, na czym polegać będzie jego praca - dzięki temu będzie mógł szybciej i bardziej adekwatnie podjąć się zadania podczas AC.

Zadania zespołowe
Wszyscy uczestnicy dostają ogólną instrukcję wykonania określonego zadania. Assesorzy oceniają wybór sposobu działania i planowania. Wśród najbardziej popularnych ćwiczeń znajduje się polecenie zespołowi wybrania ekwipunku na wyprawę na bezludną wyspę. Nawet takie z pozoru proste zadanie daje możliwości oceny pracy w zespole, umiejętności przywódczych, inicjatywy, zaangażowania, twórczego podejścia do problemu i zdolności przekonywania.

Elementem Assesment Center mogą być również różnego rodzaju testy psychologiczne, sprawdziany wiedzy merytorycznej. Często też podczas takich spotkań następuje weryfikacja poziomu znajomości języków obcych.

 

Etapy Przebiegu AC:
 • Etap przygotowań: na samym początku kompletuje się zespół asesorów (najlepiej żeby była ich podobna ilość, co obserwowanych kandydatów) oraz przygotowuje odpowiedni do wymagań danego stanowiska zestaw ćwiczeń;
 • Etap właściwy: na ten etap składa się wstępna rozmowa z uczestnikami oceny i przekazanie informacji o celach Assesment Center, całej procedury badawczej, materiałów gromadzonych podczas oceny oraz sposobu ich wykorzystania. Następnie przeprowadzane są wstępne wywiady z kandydatami w oparciu o ustalone kryteria oraz wywiady symulowane, przedstawiające kandydatowi problem do rozwiązania. Kolejnym i zasadniczym elementem tego etapu jest wykonywanie ćwiczeń i zadań, które zostały zaplanowane w etapie wstępnym;
 • Ocena wyników i formułowanie raportu o kandydatach: każdy z oceniających pisze sprawozdanie, uwzględniając poszczególne elementy kwalifikacji oraz poziom wykonania ćwiczeń przez wszystkich kandydatów. Są one przedstawiane na spotkaniu końcowym assesorów, w czasie którego dochodzi do sporządzenia dokumentu końcowego.

 

Korzyści z Assesment Center

AC daje korzyści nie tylko pracodawcy, ale także kandydatom. Po zakończeniu wszystkich ćwiczeń, kandydaci zostają ocenieni mając możliwość uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej ich zachowania podczas wykonywania zadań. Taka informacja daje możliwość poznania własnych kompetencji na tle konkurencji, dowiedzenia się więcej na temat firmy oraz nauczenia się konkretnych umiejętności, np. pracy w grupie. Można je wykorzystać w pracy zawodowej lub w czasie kolejnego Assesment Center.

Opracowała: Magdalena Pilecka