praca tymczasowa

Jestem PRACOWNIKIEM

Szukam pracy


Zarejestruj cv
Edytuj swoje cv

Jestem PRACODAWCĄ

zaloguj się

Login

Hasło

Zapomniałem hasła

Zarejestruj firmę!
Kontakt z konsultantem
Strona główna » Przewodnik » Curriculum Vitae

Jak pisać CV?

Oto kilka praktycznych wskazówek jak poprawnie pisać Curriculum Vitae (CV), czego unikać, na co zwracać uwagę.

 

Curriculum Vitae (CV) to najważniejszy dokument, który składamy ubiegając się o zatrudnienie w danej firmie. W procesie selekcji CV odgrywa najważniejszą rolę. Z nim w pierwszej kolejności zapoznaje się pracownik będący przedstawicielem przyszłego Pracodawcy. Szczególnie istotne jest, więc jego prawidłowe zredagowanie. W połączeniu z listem motywacyjnym CV jest naszą wizytówką.

 

Rodzaje CV

 

 • chronologiczne – charakteryzuje się tym, iż informacje o kolejnych etapach edukacji, zatrudnienia itd. prezentujemy w kolejności odwrotnej, rozpoczynając od ostatniego osiągnięcia. Dzięki uporządkowaniu danych układ ten wyraźnie przedstawia kolejne awanse. Powinni go stosować studenci, absolwenci i osoby związane przez całą karierę z jedną dziedziną, branżą. Jednocześnie ma jedną wadę. Przejrzystość ułatwia, bowiem wychwycenie luk pomiędzy kolejnymi okresami kształcenia i zatrudnienia. Nie powinien być zatem wykorzystywany przez kandydatów posiadających ewentualne przerwy.

 

 • funkcjonalne - opiera się na prezentacji w pierwszej kolejności zgrupowanych posiadanych kompetencji a poniżej form edukacji i doświadczenia, które umożliwiły ich zdobycie i rozwój. Zaletą tego formatu CV jest wskazanie nie wszystkich kompetencji a tylko tych związanych z oferowanym stanowiskiem pracy. Jest on polecany dla osób posiadających doświadczenie zawodowe w różnorodnych obszarach, planujących zmianę stanowiska lub podjęcie zatrudnienia w dziedzinie innej od dotychczasowych.

 • mieszane – jak wynika z nazwy, stanowi kompilację dwóch poprzednich układów. Podobnie jak w CV funkcjonalnym przedstawiamy posiadane kompetencje. Różnica polega na tym, iż następnie pod każdą z kompetencji wymieniamy etapy nauki i zatrudnienia umożliwiające jej nabycie i poszerzenie. Ten typ CV pozwala na prezentację kwalifikacji niezbędnych na oferowanym stanowisku a zdobytych w trakcie pracy w wielu organizacjach i na wielu stanowiskach. Powinien być, więc stosowany przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe w różnorodnych obszarach. Treść i prezentacja CV, jak każdy dokument, powinno być sporządzone zgodnie z pewnymi zasadami i zawierać następujące sekcje informacji skorelowanych z wymaganiami na oferowanym stanowisku.

 

Zasady prezentowania treści CV


1. Dane personalne – ograniczamy do najważniejszych informacji niezbędnych pracodawcy do skontaktowania się z nami na wstępnym etapie naboru.

Przedstawiamy, więc:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania lub zamieszkania,
 • telefon kontaktowy (wskazany komórkowy),
 • adres e-mail.

2. Cel zawodowy – to krótkie zdanie informujące, w jakiej dziedzinie chcemy realizować swoją ścieżkę kariery.

3. Podsumowanie kwalifikacji – krótko, w kilku punktach wymieniamy najistotniejsze kompetencje w odniesieniu do oferowanego stanowiska pracy.


4. Doświadczenie zawodowe – w odrębnych akapitach powinny się tu znaleźć następujące informacje na temat zatrudnienia w poszczególnych organizacjach:

 

 • okres pracy,
 • nazwa i siedziba pracodawcy,
 • nazwa stanowiska pracy,
 • dokonania i obowiązki – dokonania różnią się brzmieniem i są istotniejsze od zakresu obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy. Prezentują potencjalnemu pracodawcy nasz rzeczywisty potencjał, kreatywność i efektywność w realizacji konkretnych zadań. Możemy podać jedynie dokonania lub dodatkowo wymienić poniżej obowiązki.

5.Wykształcenie – w porządku chronologicznym prezentujemy w akapitach kolejne etapy edukacji, rozpoczynając od ostatniej szkoły. Odnośnie każdej z nich podajemy:

 • okres nauki,
 • nazwę i siedzibę szkoły,
 • tytuł naukowy,
 • wydział/kierunek/specjalność/profil,temat pracy dyplomowej.

6. Dodatkowe kwalifikacje – stosujemy układ chronologiczny, począwszy od ostatniego osiągnięcia i wymieniamy:

 

 • szkolenia,
 • certyfikaty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, uprawnień, licencji zawodowych,
 • działalność w organizacjach branżowych,
 • znajomość języków obcych,
 • obsługa sprzętu biurowego i komputera,
 • prawo jazdy (kategoria, rok otrzymania, czynna umiejętność prowadzenia pojazdu).

7. Cechy osobowości – do ich określenia możemy wykorzystać samoocenę, opinię członków rodziny, przyjaciół, znajomych ze szkoły i pracy oraz testy. Poza tym możemy skorzystać z usług agencji doradztwa personalnego lub konsultacji doradcy zawodowego w Urzędzie Pracy.

8. Zainteresowania – prezentujemy ciekawe, oryginalne hobby, potwierdzające posiadanie przez nas cech pożądanych na danym stanowisku pracy. Ponadto, informacja ta wskazuje pracodawcy na posiadanie przez nas szerszych horyzontów oraz umiejętności wykorzystania czasu na różnorodne formy aktywności.

9. Referencje – zamieszczamy, jeśli są oczekiwane przez pracodawcę. Mogą pochodzić z poprzednich miejsc zatrudnienia, wolontariatu, staży, praktyk, od promotora pracy dyplomowej czy nauczycieli. Powinniśmy wcześniej u wybranych osób potwierdzić chęć udzielenia nam referencji oraz upewnić się, iż będą one pozytywne. W CV informujemy tylko o gotowości ich przedłożenia, np. „referencje dostępne na żądanie”. Nie podajemy zaś danych kontaktowych do konkretnych osób. W przypadku akceptacji naszej kandydatury zostaniemy poproszeni o przedstawienie referencji na kolejnym etapie selekcji.

10. Zdjęcie – dołączamy do aplikacji tylko, gdy jest wymagane przez danego pracodawcę. Sami nie przesyłamy fotografii, aby uniknąć odrzucenia już w trakcie wstępnej selekcji. Wklejamy ją zeskanowaną w prawym lub lewym górnym rogu CV bądź załączamy do dokumentów w formie papierowej. Istotne jest, aby zdjęcie było aktualne, czytelne, miało format legitymacyjny lub paszportowy i prezentowało nas w stroju biznesowym, czyli bluzce z kołnierzykiem, garniturze. Czynniki dyskwalifikujące stanowią: przesłanie fotografii nieaktualnej, o słabej jakości graficznej, większym formacie, z imprezy, wakacji, jak również ukazującej nas w niewłaściwym, niekompletnym stroju.

11. Klauzula – zamieszczamy ją mniejszą czcionką pod CV. Klauzula dotyczy wyrażenia zgody na wykorzystanie przez pracodawcę naszych danych osobowych dla celów rekrutacji. Obowiązek jej zawarcia w aplikacji wynika z przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Brak klauzuli spowoduje odrzucenie naszej oferty już we wstępnej selekcji. Zgodnie ze wspomnianą Ustawą pracodawca nie ma prawa bez zgody zainteresowanego kandydata przechowywać i przetwarzać jego danych osobowych. Omawiana klauzula może przyjąć następujące brzmienie:
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.”tytułu „Curriculum Vitae” – oszczędność miejsca na prezentację elementów istotnych dla stanowiska pracy. Ponadto, już z układu dokumentu wynika, iż jest to CV.

 

Jakich elementów nie zamieszczamy w CV?

 

 • elementów graficznych, jak: rysunki, zdjęcia itp. – dopuszczalne są jedynie przez niektóre firmy rekrutujące np. na stanowiska artystyczne, wymagające kreatywności. W ofercie proszą o załączenie portfolio swoich prac.
 • informacji nie związanych z kompetencjami niezbędnymi do pracy na danym stanowisku – w opinii pracodawcy wypełniają one jedynie miejsce w aplikacji i zaciemniają ogólny obraz naszych kwalifikacji. Natomiast nie tworzą wizerunku nas jako osoby mającej potencjał do zatrudnienia na oferowanym stanowisku pracy.

 

W odniesieniu do treści i prezentacji CV studentów i absolwentów obowiązują ogólne zasady omówione wyżej. Istnieją dwie różnice w stosunku do CV osób posiadających dłuższy staż pracy:


 • uwzględnienie wszystkich kompetencji a nie tylko związanych z danym stanowiskiem pracy - różnorodność posiadanych kwalifikacji jest pozytywnie odbierana przez pracodawców. Świadczy o aktywnym wykorzystaniu lat dotychczasowej edukacji. Umożliwia elastyczne kształtowanie kariery młodego człowieka, zgodnie z oczekiwaniami własnymi i danej organizacji.

 • odwrócenie kolejności umieszczenia w CV sekcji „Wykształcenie” i „Doświadczenie zawodowe”. Dla studentów i absolwentów wiedza zdobyta podczas całej ścieżki edukacyjnej stanowi ich największy potencjał. Należy ją zatem zaprezentować w pierwszej kolejności a dopiero poniżej historię zatrudnienia.

 

Omawiane sekcje w tym przypadku powinny zawierać następujące informacje:

Wykształcenie:

 • okres nauki,
 • nazwa i siedziba szkoły,
 • tytuł naukowy,
 • wydział/kierunek/specjalność/profil,
 • temat pracy dyplomowej (dodatkowo ocena z obrony pracy),
 • nazwisko promotora pracy dyplomowej – wskazujemy szczególnie, jeśli ubiegamy się o zatrudnienie w sektorze nauki,
 • średnia ocen ze studiów – podajemy tylko, gdy jest wysoka, wiąże się z otrzymaniem wyróżnienia, stypendium naukowego lub udziałem w wymianie studentów.

Doświadczenie zawodowe:

 • konkursy i olimpiady naukowe,
 • stypendia naukowe,
 • międzyuczelniane wymiany studentów,
 • działalność w organizacjach naukowych, studenckich, sportowych, społecznych itp.,
 • praktyki, staże i wolontariat,
 • praca czasowa, wakacyjna, za granicą i stała.

 

Co to jest Europass?

Jest to pakiet pięciu odrębnych dokumentów: CV, Paszport Językowy, Suplement do Dyplomu, Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Mobilność. Obowiązuje w jednolitej formie na obszarze całej Europy, tj. w krajach członkowskich i kandydujących do UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Został ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. Stwarza możliwość pełnego zaprezentowania kwalifikacji uzyskanych dzięki różnorodnym formom kształcenia przez całe życie. Służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw Europy równych szans w dokumentowaniu i czytelnej prezentacji posiadanych kompetencji. Można go wykorzystać w przypadku nauki lub ubiegania się o pracę w kraju i za granicą.
Informacje szczegółowe znajdują się na stronach: http://www.europass.org.pl/; http://www.mnisw.gov.pl/. Formularze we wszystkich językach UE oraz instrukcja ich wypełniania dostępne są bezpłatnie na stronie http://www.europass.cedefop.europa.eu/.

 

Podsumowanie


Na zakończenie należy jeszcze raz podkreślić, że w CV powinny się znaleźć konkretne fakty, informacje wyłącznie o naszych kompetencjach korespondujących z oferowanym stanowiskiem pracy.

 

Przykładowe Curriculum Vitae

Absolwenta

Kandydata z doświadczeniem zawodowym